KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI – GENEL AYDINLATMA METNİ

Sağladığı Bankacılık sektörüne yönelik makine, teknoloji ve sistemler için satış / satış sonrası bakım destek temini yönetmek adına global bir marka olan PROTEM ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“PROTEM”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca “NAKKAŞTEPE KUZGUNCUK MAH. RASİMAĞA SOK. No. 7 D.1 ÜSKÜDAR – İSTANBUL” adresinde mukim PROTEM ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“PROTEM”), Veri Sorumlusudur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Bankacılık sektörüne yönelik sağladığı makine, teknoloji ve sistemler için satış ve satış sonrası bakım destek temini olarak tanımlanabilecek faaliyetlerini yönetmek için PROTEM, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz PROTEM tarafından; arıza kaydı oluşturmak, müşteri memnuniyetini ölçmek, kartvizit bilgilerini CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemine aktarmakgüvenli baskı departmanında gerçekleştirilecek işler kapsamında çek karnesi oluşturulması, ISO 27001 şartlarının yerine getirilmesi, güvenli alan girişlerinin sınırlandırılması, sonradan çıkabilecek problemlerin görsel kayıt üzerinden çözümlenebilmesi, santral işletilmesi, güvenli baskı alanına giriş yapan kişi bilgilerinin toplanması gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak BT servis sağlayıcı iş ortaklarına aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; PROTEM tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

Müşteri bilgileri (ad-soyad, telefon numarası, e-posta, kartvizit, hesap bilgileri [çek için] )

İş ortakları (kartvizit)

Genel (ses kaydı)

Ziyaretçi (kimlik bilgileri)

Kapalı devre, bağımsız video kaydı (Güvenlikli Baskı alanında ve deposunda bulunan kişilerin ve ortamın kaydı)

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri, 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve PROTEM’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman PROTEM’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 2. Kanun’a uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak PROTEM’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. www.protem.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “NAKKAŞTEPE KUZGUNCUK MAH. RASİMAĞA SOK.No.7 D.1 ÜSKÜDAR  İstanbul” adresine iletilmesi,
 2. www.protem.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun protem@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular PROTEM tarafından reddedilecektir.

PROTEM’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

KVKK Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

PROTEM ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ